trip to see Husserl

trip to see Husserl

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1924