Twardowski's jubilee

Twardowski's jubilee

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923