Twardowski's son-in-law

Twardowski's son-in-law

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1920