Vom Ewigen im Menschen

Vom Ewigen im Menschen

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922