apology

apology

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923