apology

apology

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.05.1924