18.07.1920

18.07.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920