18.VII.1920

18.VII.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920