2.02.1936

2.02.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936