23.VII.1937

23.VII.1937

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937