27.09.1924

27.09.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.09.1924