7.4.1932

7.4.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.04.1932