członek towarzystwa

członek towarzystwa

List do Henryka Mehlberga z 20.02.1948