filozofia transcedentalna

filozofia transcedentalna

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927