intensywna praca

intensywna praca

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937