ontologia fenomenów psychicznych

ontologia fenomenów psychicznych

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]