przyczynowa teoria czasu

przyczynowa teoria czasu

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d. (2)