realny byt

realny byt

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964