Schlossberg

Schlossberg

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937