Zimmermann

Zimmermann

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934