1919

1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.10.1919