agenda

agenda

Letter from Irena Krońska written in 03.06.1954

Letter from Stefan Żółkiewski written in 03.01.1968

Letter from Irena Krońska written in 10.10.1954

Letter from Irena Krońska written in 10.11.1954

Protocol from the meeting of the PPS Board 12.05.1957

Letter from Irena Krońska written in 17.11.1954

Letter from Irena Krońska written in 27.03.1954

Letter from Irena Krońska written in 12.02.1954

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 02.12.1967

Letter from Irena Krońska written in 12.02.1955

Letter from Irena Krońska written in 07.06.1955 (a)

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 05.10.1957