Alexander Pfaender

Alexander Pfaender

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.04.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.03.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1933