Alexander Rosenblum

Alexander Rosenblum

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.10.1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922