copies of Movement

copies of Movement

Letter to Kazimierz Twardowski written 10.12.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924