discussion with Kotarbiński

discussion with Kotarbiński

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.03.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923