editor

editor

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 12.08.1968

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 27.06.1968

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 29.04.1951