Einhorn's article

Einhorn's article

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.03.1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1920