expressions of sympathy

expressions of sympathy

Letter to Kazimierz Twardowski written 23.07.1935

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1929

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 5/5/1949

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 05.05.1949