influenza

influenza

Letter from Tadeusz Czeżowski written 29.01.1961

Letter to Daniela Gromska written 28.01.1959

Letter from Henryk Elzenberg written 19.03.1950

Letter from Tadeusz Czeżowski written 10.10.1957

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 24.10.1936

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 15.05.1963