Ingarden's father

Ingarden's father

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.03.1925

Letter from Władysław Witwicki written 15.11.1923

Letter from Władysław Witwicki written 26.11.1923

Letter from Edmund Husserl written 02.02.1917