Józef Hoene-Wroński

Józef Hoene-Wroński

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924