jubilee

jubilee

Letter from Tadeusz Czeżowski written 09.04.1966

Letter from Tadeusz Czeżowski written 20.12.1957

Letter to Tadeusz Czeżowski written 12.12.1957

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 10.04.1966

Letter from Tadeusz Czeżowski written 29.05.1958

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923