middle-school in Lviv

middle-school in Lviv

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.08.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.03.1925