Perception du changement

Perception du changement

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.10.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.07.1925

Letter from Kazimierz Twardowski written 29.01.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.01.1925

Letter from Kazimierz Twardowski written 17.03.1922