Perception du changement

Perception du changement

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.07.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.10.1921

Letter from Kazimierz Twardowski written 17.03.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 29.01.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.01.1925