Plurality of Realities

Plurality of Realities

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.07.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.09.1926