Principia Philosophiae

Principia Philosophiae

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 12.10.1949

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 23.03.1953

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 29.05.1953