Rudolf Hermann Lotze

Rudolf Hermann Lotze

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.06.1917

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.08.1922