temporary teacher

temporary teacher

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925