typewriter purchase

typewriter purchase

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.02.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.03.1925