Logische Untersuchungen

Logische Untersuchungen

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.02.1928