Logische Untersuchungen

Logische Untersuchungen

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.02.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.07.1914