Józef Tischner

Józef Tischner

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969