teologia

teologia

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938

List od Konstantego Michalskiego z 25.03.bd

List od Konstantego Michalskiego z bd