16.02.1931

16.02.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931