1912

1912

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921