27.VI.1925

27.VI.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925