Alexandre

Alexandre

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.10.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933