Approches de l'amitié

Approches de l'amitié

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946