filozoficzna wizyta

filozoficzna wizyta

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934