G. von Spett-Moskau

G. von Spett-Moskau

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921