Gazeta Polska

Gazeta Polska

Spis prac z 04.11.1952